Acasa

           A N U N Ț

             

PRIMARIA  Negru Vodă organizează  concurs de recrutare pentru  ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacante de Consilier  juridic clasa 24, grad profesional  Debutant, coeficient de ierarhizare 1.77 post unic  din Compartimentul Juridic și ocuparea  funcţiei publice de execuţie  vacante de Consilier, clasa 24, grad profesional Debutant, coeficient de ierarhizare 1.77  din cadrul Serviciului  Economic și  Resurse Umane – Compartiment  Impozite și Taxe.

             

             Concursul se organizează cu respectarea prevederilor H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

-proba scrisă în ziua de 10.04.2017, ora 10:00 la sediul Primariei orașului Negru Vodă.

-interviul în ziua de 12.04.2017, ora 14:00 la sediul Primariei orașului Negru Vodă.

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul orașului Negru Vodă conform art.49 din H.G.nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

 

Selecţia dosarelor de concurs se va face conform art.50, alin.1din H.G. nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

 

             Publicitatea  concursului de recrutare se face conform art.38 si art.39,ali.1 si 2 din H.G nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

 

             Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante de Consilier  Juridic, clasa 24, grad profesional debutant, coeficient de ierarhizare 1,77- post unic  din Compartimentul Juridic, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții generale și specifice;

 

Condiţiile generale de participare:

– cetăţenie română şi domiciliul în România;

– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

– vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– îndeplinește condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

– îndeplinește condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

– nu a suferit condamnări pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracțiuni de corupție și  de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite  cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

– nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 

 

 

             Condiţii specifice de participare:

-studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;

-copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-declarație pe propria răspundere sau adeverința care să  ateste că  nu a desfășurat  activități de poliție politică .
Bibliografia pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie  vacante de Consilier  Juridic, clasa 24, grad profesional  debutant, coeficient de ierarhizare 1,77- post unic  din Compartimentul Juridic. 

–Legea nr. 215/2001-legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completarile ulterioare.

–Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, rerepublicată, cu modificările și completarile ulterioare.

–Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici.

–Legea nr. 554/2004- Contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

-Legea 287/2009 privind Codul Civil cu modificările și completările ulterioare.

 

             Pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier clasa 24,grad profesional Debutant, coeficient de ierarhizare 1.77 din Serviciului  Economic și  Resurse Umane – Compartiment  Impozite și Taxe Locale, trebuie indeplinite cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

 

             Condiții generale de participare:

– cetăţenie română şi domiciliul în România;

– cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

– vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

– îndeplinește condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

– îndeplinește condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

– nu a suferit condamnări pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracțiuni de corupție și  de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni savârșite  cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

– nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

 

Conditii specifice de participare:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniu;

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

-copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi  după caz în specialitate- număr pagini;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-declarație pe propria răspundere sau adeverința care să  ateste că  nu a desfașurat  activități de poliție politică .
Bibliografia pentru ocuparea funcției publice vacante de Consilier clasa 24, grad profesional Debutant,coeficient de ierarhizare 1.77 – din Serviciului  Economic si  Resurse Umane -Compartiment  Impozite si Taxe.

1)Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare;

2)Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3)Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4)Legea 227/2015  privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare-CAP. Impozite și Taxe locale.

5) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Compartiment  resurse umane, tel – 0241780195 – interior 104.

 

 

 

U.A.T.NEGRU VODA – AMENAJAMENT PASTORAL – 2016

ANUNT GRIPA AVIARA 21.02.2017

Anunt gripa aviara