Acasa

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Negru Vodă, judeţul Constanţa

Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere
Data de sustinere a probei scrise: 12.05.2017, ora 10:00
In cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC
Data de sustinere a probei suplimentare: 12.05.2017, ora 09:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Concurs afişat la data: 10.04.2017, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Arhitect şef
Descriere post Localizare post
Clasa: conducere
Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: DE AMENAJAREA TERITORIULUI URBANISM REGISTRUL AGRICOL ŞI CADASTRU
Proba suplimentară IT: Nivel mediu
PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGRU VODĂ
Localitate: NEGRU VODĂ
Judeţ: CONSTANŢA
Condiţii de participare
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile prevederilor art. 36 indice 1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani,
-cunoştinţe operare calculator – nivel mediu.

Bibliografie concurs
Constitutia Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul nr. 839/2009 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentuluide receptie a lucrarilor de constructii si instalatii afarente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si complatarile ulterioare
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordinul MInisterului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT – nivel mediu
Dosar de înscriere
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.726, 0374.112.741.

      

U.A.T.NEGRU VODA – AMENAJAMENT PASTORAL – 2016

ANUNT GRIPA AVIARA 21.02.2017

Anunt gripa aviara