Acasa

PRIMĂRIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ VĂ INFORMEAZĂ CĂ ULTIMA ZI PENTRU PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2016 ESTE DATA DE 28.12.2016, ORELE 14.00

VĂ MULȚUMIM!

  PRIMAR,

PETRE URZICEANU

 

PRIMARIA ORAȘULUI NEGRU VODĂ

reprezentată prin domnul Petre Urziceanu în calitate de primar

roagă toate persoanele îndreptățite care au depus cereri

de reconstituire a dreptului de proprietate conform legilor de fond funciar

la sediul instituției noastre să ne contacteze la nr. de telefon 0241/780195 în vederea completării dosarelor de retrocedare teren agricol cu urmatoarele

documente, în termen de 30 de zile

1.        Copii de pe actele vechi de proprietate prin care autorul dupa care s-a constituit dosarul de despagubire a dobândit dreptul de proprietate pentru suprafața totală de teren situată pe raza orașului Negru Vodă.

2.        Registrul agricol aferent perioadelor 1948-1951, 1951-1955, 1956-1958, 1959-1963 și/sau registrul agricol de la data intrării în CAP pentru titularul de rol.

3.        Copie de pe actul care atestă trecerea în proprietatea statului a întregii suprafețe de teren reconstituite după autorul respectiv.

4.        Extrase de la arhivele statului, cu privire la suprafața de teren deținută de autor în perioada de referință a legilor fondului funciar, respectiv anii 1945-1989.

5.        Declarație pe propria răspundere prevăzută de art.10 din Legea nr.18/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, dată de către persoanele îndreptățite din dosarul de despăgubire, cu suprafața totală de teren pentru care li s-a reconstituit dreptul de proprietate, localitatea (sau localitățile) în care au avut loc respectivele reconstituiri și autorii de pe urma cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate.

6.        Copie de pe certificatul de mostenitor sau de pe certificatul de calitate de mostenitor eliberat de pe urma autorului/moștenitorului, dacă este cazul.

7.        Acte de identitate valabile pentu toți mostenitorii și dacă este cazul, de moștenitori decedați sunt necesare certificate de moștenitor/certificate de calitate de moștenitor și acte de stare civilă pentru toți mostenitorii care reies din actul de moștenire, cu înscrierea CNP-urilor în copii lizibile.

8.        Documente referitoare la vechiul amplasament fosta proprietate a autorului. În toate cazurile, se va depune plan cadastral cu denumirea toponimică a tarlalelor, schița amplasamentului cu terenul deținut de autor sau orice alte informații din care să rezulte identificarea vechiului amplasament,  certificându-se totodată coordonatele actuale si zona de încadrare pentru suprafața de teren cu care titularul a fost înscris în anexa de despăgubiri.

– Hărți amenajistice, extrase de pe amenajament pentru terenurile forestiere etc.

9.        Toate contractele de cesiune având ca obiect drepturi privitoare la suprafețele de teren pentru care s-a dispus acordarea de despăgubiri, dacă există.

10.      Declarații de martori, date în conformitate cu prevederile art.6, alin (1), indice 3 din Legea nr.1/200, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit textului invocat, în situația în care nu mai există înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficientă în reconstiuirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente și când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moștenitorii lor pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.

11.      Orice alte acte, pe care persoana îndreptățită le apreciază a fi necesare și suficiente pentru dovedirea dreptului de proprietate asupra terenului solicitat, preluării acestuia de către statul român, precum și pentru identificarea exactă a vechiului amplasament al suprafețelor revendicate.

 

Având în vedere cele menționate, vă rugam să luați urgent legătura cu instituția noastră în vederea transmiterii documentelor legalizate ce nu au fost depuse la dosarul de retrocedare